Nazwa kierunku studiów: informatyka
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów Efekty uczenia się Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 w pogłębionym stopniu - wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania informatyki (logika i jej związki z informatyką, teoria złożoności) P7S_WG
K_W02 w pogłebionym stopniu - rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych P7S_WG
K_W03 upoorządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe problemy, techniki i narzędzia związane z budową kompilatorów P7S_WG
K_W04 zagadnienia synchronizacji procesów i komunikacji międzyprocesowej w scentralizowanym i rozproszonym modelu programu współbieżnego P7S_WG
K_W05 problematykę wzajemnego wykluczania i uzgadniania w systemach rozproszonych P7S_WG
K_W06 metody rozpraszania i zrównoleglania obliczeń P7S_WG
K_W07 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki P7S_WK
K_W08 uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych a także naukową i dydaktyczną P7S_WK
K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P7S_WK
K_W10 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P7S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 konstruować rozumowania matematyczne P7S_UW
K_U02 wyrażać problemy obliczeniowe w języku matematyki P7S_UW
K_U03 zbudować kompilator dla języka programowania o średnim stopniu złożoności P7S_UW
K_U04 projektować algorytmy w podstawowych modelach obliczalności: maszynach Turinga, obwodach logicznych P7S_UW
K_U05 identyfikować przynależność i trudność wybranych problemów obliczeniowych w stosunku do ważnych klas złożoności, wykorzystując ich różne charakteryzacje P7S_UW
K_U06 posługiwać się nowoczesnymi technologiami rozpraszania i zrównoleglania obliczeń P7S_UW
K_U07 analizować pojęcia sformalizowane w wybranych systemach logicznych o znaczeniu informatycznym, tworzyć w nich formalizacje zadanych pojęć bądź też dowodzić niemożności takiej formalizacji P7S_UW
K_U08 komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych P7S_UK
K_U09 posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej P7S_UK
K_U10 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S_UU
K_U11 kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach P7S_UO
K_U12 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi P7S_UWKompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK
K_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiazaniem problemu P7S_KK
K_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO
K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalnosci na rzecz środowiska społecznego P7S_KO
K_K05 realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego P7S_KO
K_K06 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających sie potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7S_KR