Nazwa kierunku studiów: informatyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol efektów uczenia się dla programu studiów Efekty uczenia się Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 ma w zawwansowanym stopniu - podstawową wiedzę ogólną z zakresu analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) P6S_WG
K_W02 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania P6S_WG
K_W03 w zaawansowanym stopniu podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania P6S_WG
K_W04 podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, poprawność, metoda niezmienników, złożoność obliczeniowa) P6S_WG
K_W05 podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) P6S_WG
K_W06 ma w stopniu zaawansowanym podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych systemów (logika układów cyfrowych i reprezentacja danych, architektura procesora, wejście-wyjście, pamięć, architektury wieloprocesorowe) P6S_WG
K_W07 zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią P6S_WG
K_W08 ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji P6S_WG
K_W09 ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, skryptowy, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) P6S_WG
K_W10 ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania (wzorce projektowe, architektura oprogramowania, analiza i projektowanie obiektowe), wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (narzędzia do analizy wymagań i modelowania, narzędzia do testowania, narzędzia do podglądu kodu, narzędzia do zarządzania konfiguracjami i wersjami oprogramowania), cyklu życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (refaktoryzacji) P6S_WG
K_W11 ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) P6S_WG
K_W12 ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną P6S_WK
K_W13 metody definiowania semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami, a także pojecia poprawnosci programow oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia P6S_WG
K_W14 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka P6S_WK
K_W15 ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki P6S_WK
K_W16 podstawy teorii języków formalnych (języki, wyrażenia regularne, gramatyki) i formalnych modeli obliczeniowych (automaty, automaty ze stosem, maszyny Turinga) P6S_WG
K_W17 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P6S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności P6S_UW
K_U02 pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie P6S_UW
K_U03 zrozumieć opis semantyki języka; posługuje się semantyką formalną przy wnioskowaniu o poprawności programów P6S_UW
K_U04 porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych P6S_UW
K_U05 pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym P6S_UW
K_U06 czytać ze zrozumieniem programy zapisane w języku programowania imperatywnego P6S_UW
K_U07 projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programować algorytmy; wykorzystywać podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych P6S_UW
K_U08 posługiwać się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera P6S_UW
K_U09 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU
K_U10 opisywać problemy związane z wykonywaniem programów współbieżnych; P6S_UW
K_U11 wyjaśnić na czym polega zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych, co to jest hierarchia pamięci, co to jest pamięć wirtualna P6S_UW
K_U12 zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe P6S_UW
K_U13 dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych P6S_UW
K_U14 tworzyć proste, bezpieczne aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych oraz projektować dla nich wygodny interfejs użytkownika P6S_UW
K_U15 budować proste systemy bazodanowe wykorzystujące przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych; potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań P6S_UW
K_U16 oceniać przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów P6S_UW
K_U17 wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową P6S_UW
K_U18 ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych P6S_UW
K_U19 zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi P6S_UW
K_U20 wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych P6S_UW
K_U21 tworzyć, oceniać i realizować plany testowania P6S_UW
K_U22 efektywnie uczestniczyć w inspekcji oprogramowania P6S_UW
K_U23 posługiwać się przynajmniej jednym z popularnych systemów zarządzania wersjami P6S_UW
K_U24 posługiwać się wzorcami projektowymi P6S_UW
K_U25 opisywać systemy informatyczne tak z użyciem specjalistycznej terminologii, jak i w sposób zrozumiały dla niiefachowców; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych P6S_UK
K_U26 posługiwać się językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym (B2), oraz język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów informatycznych P6S_UK
K_U27 definiować języki formalne z pomocą gramatyk i automatów oraz klasyfikuje je zgodnie z hierarchią Chomsky'ego P6S_UW
K_U28 umie stworzyć interpreter prostego języka programowania P6S_UW
K_U29 planować i organizować pracę indywidualnie i w zespole, także o charakterze interdyscyplinarnym; zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów P6S_UO
K_U30 brać udział w debacie - przedstawiać różne stanowiska oraz dyskutować o nich P6S_UK


Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK
K_K02 pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka P6S_KR
K_K03 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów P6S_KK
K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych P6S_KO
K_K05
realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego P6S_KO
K_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO